ლიტურგია იოანე ოქროპირისა

2013-05-23, 10:00 PM


ჟამნობა და წმიდა იოანე ოქროპირის ლიტურგია

კრეტსაბმელი გადაწეულია და კარი დახურულია ჟამნების კითხვისას.
კრეტსაბმელი იხსნებაVI ჟამნის კითხვის დასრულების შემდეგ.
მღვდელი გამოდის ჩრდილოეთის კარიდან და შემოუკმევს ტაძარს.
იღება აღსავლის კარი.
დიაკვანი: გვაკურთხენ, მეუფეო!
მღვდელი: კურთხეულ არს მეუფება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე!
გუნდი: ამინ!

აღსავლის კარი იკეტება.
კრეტსაბმელი რჩება გახსნილი.

დიდი კვერექსი
დიაკონი: მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: ზეგარდამო მშვიდობისა და ცხოვრებისათვის სულთა ჩვენთასა, უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: მშვიდობისათვის ყოვლისა სოფლისა, კეთილად დგომისათვის წმიდათა ღმრთისა ეკლესიათა და ყოველთა ერთობისათვის, უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: წმიდისა ამის სახლისათვის, სარწმუნოებითა, სასოებითა და შიშითა ღმრთისათა შემავალთა ამას შინა, უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა და მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა, დიდისა მეუფისა მამისა ჩვენისა ი ლ ი ა ს ა თ ვ ი ს, პატიოსანთა მღვდელთა, ქრისტეს მიერ დიაკონთა და ყოვლისა სამღვდელოისა დასისა და ერისა მისისათვის, უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: ღვთივდაცულისა ერისა ჩვენისა, მთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის, უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: სამეუფოისა ქალაქისა ამის ჩვენისა, და ყოვლისა ქალაქებისა და სოფლებისა, და სარწმუნოებით მკვიდრთა მათ შინა, უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: კეთილშეზავებისათვის ჰაერთასა, კეთილგამოღებისათვის ნაყოფთა ქვეყანისათა და ჟამთა მშვიდობისათვის, უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: მენავეთა, მოგზაურთა, მშრომელთა, ტყვეთა ხსნისა და ცხოვრებისა მათისათვის, უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: ხსნად ჩვენდა ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, უფლისა მიმართ ვილოცოთ
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: შეგვწიენ, გვაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩვენ, ღმერთო, შენითა მადლითა
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩვენისა ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს და ყოველი ცხოვრება ჩვენი ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა შევვედროთ
გუნდი: შენ, უფალო
მღვდელი: რამეთუ შვენის შენდა ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე!
გუნდი: ამინ!

პირველი ანტიფონის საიდუმლო ლოცვა:
მღვდელი: უფალო ღმერთო ჩვენო, რომლისა სიმტკიცე განუზომელ და დიდება მიუწვთომელ, რომლისა წყალობა აურაცხელ და კაცმოყვარება მიუთხრობელ არს, შენ, მეუფეო, მოწყალებისაებრ შენისა, მოიხილე ჩვენზედა და წმიდასა ამას სახლსა ზედა, ჰყვენ ჩვენთანა და თანამლოცველთა ჩვენთა თანა მდიდრად წყალობანი და მოწყალებანი შენნი.

I ანტიფონი (102-ე ფსალმუნი)
მედავითნე-აკურთხევს სული ჩემი უფალსა. კურთხეულ ხარ, შენ უფალო. აკურთხევს სული ჩემი უფალსა და ყოველი გონება ჩემი - სახელსა წმიდასა მისსა.
აკურთხევს სული ჩემი უფალსა და ნუ დაივიწყებ ყოველსა მოცემულსა მისსა

რომელმან გილხინა შენ ყოველთა უშჯულოებათა შენთაგან, რომელმან განკურნნა ყოველნი სნეულებანი შენნი
რომელმან იხსნა განხრწნისაგან ცხოვრება შენი და გვირგვინოსან გყო შენ წყალობითა შეწყნარებითა.

რომელმან აღავსო კეთილთა მიერ გულისთქმა შენი, განახლდეს ვითარცა ორბისა, სიჭაბუკე შენი.
ჰყვნის წყალობანი უფალმან, და სამართალი ყოველთათვის დაწუნებულთა.

აუწყნა გზანი მისნი მოსეს, და ძეთა ისრაელისათა - ნებანი მისნი.
შემწყნარებელ და მოწყალე არს უფალი, სულგრძელ და დიდად მოწყალე.

არა სრულიად განრისხნეს, არცა უკუნისამდე ძვირი იხსენოს.
არა ცოდვათა ჩვენთაებრ მიყო ჩვენ, არცა უშჯულოებათა ჩვენთაებრ მომაგო ჩვენ.

რამეთუ რაოდენ მაღალ არიან ცანი ქვეყანისაგან, განაძლიერა უფალმან წყალობა მისი მოშიშთა მისთა ზედა.
რაოდენ განშორებულ არიან აღმოსავალნი დასავალსა, განმაშორნა ჩუენგან უშჯულოებანი ჩვენნი.

ვითარცა სწყალობს მამა შვილსა, შეიწყალნა უფალმან მოშიშნი მისნი.
რამეთუ მან უწყის დაბადებაი ჩვენი, მოიხსენა, რამეთუ მიწანი ვართ.

კაცი ვითარცა თივა არიან დღენი მისნი, ვითარცა ყვავილი ველისა ეგრე აყუავდეს.
რამეთო განვლო სულმან მის შორის, და არღარა იყოს, და არცა იცნას ადგილი მისი.

ხოლო წყალობა უფლისა საუკუნითგან და ვიდრე უკუნისამდე მოშიშთა მისთა ზედა, და სიმართლე მისი - შვილითი შვილადმდე.
რომელთა დაიმარხიან აღთქმაი მისი და მოიხსენნიან მცნებანი მისნი და ყვნიან იგინი.

უფალმან ზეცას განმზადა საყდარი მისი, სუფევა მისი ყოველთა ზედა ეუფლების.
აკურთხევდით უფალსა ყოველნი ანგელოზნი მისნი, ძლიერნი ძალითა, რომელნი ჰყოფენ სიტყუასა მისსა, სმენად ხმაი სიტყუათა მისთა.

აკურთხევდით უფალსა ყოველნი ძალნი მისნი, მსახურნი მისნი, რომელნი ჰყოფენ ნებასა მისსა.
აკურთხევდით უფალსა ყოველნი ქმნულნი მისნი, ყოველსა ადგილსა უფლებისა მისისასა, აკურთხევს სული ჩემი უფალსა.

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნიამდე ამინ!
აკურთხევს სული ჩემი უფალსა და ყოველი გონება ჩემი - სახელსა წმიდასა მისსა. კურთხეულ ხარ შენ უფალო.

მცირე კვერექსი
დიაკონი: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ!
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: შეგვეწიენ, გვაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩვენ, ღმერთო შენითა მადლითა.
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროისად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩვენისა ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს და ყოველი ცხოვრებაი ჩვენი, ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა შევედროთ!
გუნდი: შენ უფალო

მღვდელი: (ასამაღლებელი) რამეთუ შენი არს სიმტკიცე და შენი არს სუფევა და ძალი და დიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე!
გუნდი.ამინ! დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

მეორე ანტიფონის საიდუმლო ლოცვა
მღვდელი: უფალო ღმერთო ჩვენო, აცხოვნე ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, სავსება ეკლესიისა შენისა დაიცევ, წმიდა-ჰყვენ მოყვარენი სალხისა შენისა შვენიერებისანი, შენ იგი ნაცვლად ადიდენ ღვთაებრივითა ძალითა შენითა და ნუ დამიტევებ ჩვენ მოსავთა შენდამი.

II ანტიფონი (145 ფსალმუნი)
მედავითნე- აქებს სული ჩემი უფალსა, ვაქებდე უფალსა, ცხოვრებასა ჩემსა, უგალობდე ღმერთსა ჩემსა, ვიდრემდის ვიყო მე.
ნუ ესავთ მთავართა, ძეთა კაცთასა, რომელთა თანა არა არს ცხოვრება.

გამოვიდის სული მისი და მიიქცის მუნვე მიწად მისდა, მას დღესა შინა წარწყმდიან ყოველნი ზრახვანი მისნი.
ნეტარ არს, რომლისა ღმერთი იაკობისი შემწე არს მისსა, და სასოება მისი არს უფლისა მიმართ ღვთისა მისისა.

რომელმან ჰქმნა ცანი და ქვეყანაი, ზღვაი და ყოველი, რა არს მას შინა.
რომელი იმარხავნ ჭეშმარიტებასა უკუნისამდე, ჰყვის სამართალი ვნებულთა და სცის საზრდელი მშიერთა.

უფალმან განჰხსნის კრულნი, უფალმან განაბრძვნის ბრმანი.
უფალმან აღჰმართნის დაცემულნი, უფალსა უყუარან მართალნი.

უფალმან დაიცვნის მწირნი, ობოლნი და ქვრივნი შეიწყნაროს და გზაი ცოდვილთაი წარსწყმიდოს.
სუფევს უფალი უკუნისამდე, ღმერთი შენი, სიონ, თესლითი თესლამდე.

(მე-2 ანტიფონის შემდეგ იგალობება)
მხოლოდშობილი ძე...
მხოლოდშობილოო ძეო და ღვთისა სიტყვაო უკვდავო არსებავ! რომელმან ჩვენისა ცხოვრებისათვის ხორცნი შეისხენ სულისაგან წმიდისა და მარიამისგან ქალწულისა უქცეველად განკაცნენ და ჯვარს ეცვ, ქრისტე ღმერთო ჩვენო, და სიკვდილითა სიკვდილი დასთრგუნე, ერთო წმიდისა სამებისაო, მამისა და ყოვლადწმიდისა სულისა თანა დიდებულო გვაცხოვნენ ჩვენ!(მოცემულია სწავლება წმ. სამების მეორე პირის შესახებ)
(დიდ საუფლო და საღვთისმშობლო დღესასწაულებზე იგალობება სადღესასწაულო ანტიფონები)

მცირე კვერექსი
დიაკონი: მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ!
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: შეგვეწიენ, გვაცხოვნენ, შეგვიწყალენ და დაგვიცვენ ჩვენ, ღმერთო შენითა მადლითა.
გუნდი: უფალო შეგვიწყალენ
დიაკონი: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროისად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩვენისა ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა და ყოველთა წმიდათა მომხსენებელთა, თავნი თვისნი და ურთიერთარს და ყოველი ცხოვრებაი ჩვენი, ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა შევედროთ!
გუნდი: შენ უფალო
მღვდელი: რამეთუ სახიერი და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე!
გუნდი: ამინ!

აღსავლის კარი იღება

III ანტიფონის საიდუმლო ლოცვა
მღვდელი: ზიართა ამათ ერთხმობითა ლოცვათა ჩვენდა მომნიჭებელო, და ორთა და სამთა, შეთქმულთა სახელითა შენითა, თხოვათა აღსრულებისა აღმთქმელო: შენ აწცა მონათა შენთა თხოვანი უმჯობესისა მიმართ სრულ-ჰყვენ, აწინდელსაცა ამას საუკუნესა მეცნიერებასა ჭეშმარიტებისა შენისასა მომცემელმან, ხოლო მერმისა ცხოვრებისა ჩვენისა მომნიჭებელმან ჩვენდა.

III ანტიფონი (ნეტარებები)
გუნდი: სასუფეველსა შენსა მომიხსენენ ჩვენ უფალო, ოდეს მოხვიდე სუფევითა შენითა!
1. ნეტარ იყვნენ გლახაკნი სულითა, რამეთუ მათი არს სასუფეველი ცათა.
2. ნეტარ იყვნენ მგლოვარენი გულითა, რამეთუ იგინი ნუგეშინისცემულ იქმნენ.
3. ნეტარ იყვნენ მშვიდნი, რამეთუ მათ დაიმკვიდრონ ქვეყანა.
4. ნეტარ იყვნენ, რომელთა შიოდეს და სწყუროდეს სიმართლისათვის, რამეთუ იგინი განსძღენ.
5. ნეტარ იყვნენ მოწყალენი, რამეთუ იგინი შეიწყალნენ.
6. ნეტარ იყვნენ წმინდანი გულითა, რამეთუ მათ ღმერთი იხილონ.
7. ნეტარ იყვნენ მშვიდობის-მყოფელნი, რამეთუ იგინი ძედ ღვთისად იწოდნენ.
8. ნეტარ იყვნენ დევნულნი სიმართლისათვის, რამეთუ მათი არს სასუფეველი ცათა.
9. ნეტარ იყვნეთ თქვენ, რაჟამს გდევნიდენ და გყვედრიდენ, და თქვან ყოველი სიტყვა ბოროტი თქვენდა მომართ სიცრუით ჩემთვის; გიხაროდენ და მხიარულ იყვენით, რამეთუ სასყიდელი თქვენი დიდ-არს ცათა შინა.
დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულს, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ!

(მედავითნე ჩაურთავს თითოეულ მუხლს ე.წ. ”მომიხსენენის” მუხლებს „პარაკლიტონიდან" და „სადღესასწაულოდან"/ "მარხვანიდან" ან "ზატიკიდან")

სადაგი დღის ანტიფონები (წერილ-არს „საღმრთო სამოციქულოს" ბოლოში, გვ. 461)
I ანტიფონი
კეთილ არს აღსარება უფლისა.
მეოხებითა ღვთისმშობელისათა, მაცხოვარ, გვაცხოვნენ ჩვენ (ჩაერთვის ყოველი მუხლის შემდეგ)
კეთილ არს აღსარება უფლისა, და გალობად სახელსა შენსა მაღალო.
მითხრობად ცისკარს წყალობა შენი, და ჭეშმარიტება შენი ღამედ-ღამედ.
რამეთუ მართალ არს უფალი ღმერთი ჩვენი, და არა არს სიცრუე მისთანა.
დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ.სრული ვერსია იხილეთ ქვემოთ გადმოსაწერი ფაილის სახით.

გადმოწერა

გთხოვთ, გამოხატოთ თქვენი აზრი მოცემულ მასალაზე კომენტარის სახით!..

მსგავსი მასალები ტეგების მიხედვით:

Category: ლიტურგიკა | Added by: zedazneli-ako | Tags: wirva, ioane oqropiri, tipikoni, medavitne, liturgia, წირვა, ტიპიკონი, ლიტურგია, მედავითნე, იოანე ოქროპირი Views: 9540 | Downloads: 2200 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: